S čím Vám mohu pomoci:

 • Oblast mezilidských a partnerských vztahů - neshody, problematická komunikace, strach či neschopnost navazovat vztahy, opakované navazování problematických vztahů, témata žárlivosti, nevěry, opuštění, rozchodů či ztráty partnera, atd.

 • Oblast rodinných vztahů - problematický vztah rodič - dítě či problematické chování dospívajících dětí, narušená komunikace, témata ztráty rodinného příslušníka, potratu či vážného onemocnění v rodině, atd.

 • Podpora a pomoc pro blízké osoby pacientů s psychiatrickým onemocněním, poruchami osobnosti, atd.

 • Vztah sama k sobě - témata sebevědomí, sebehodnoty, sebeprosazení, vztah ke svému tělu, poruchy příjmu potravy, problematika sebepoškozování a jiné

 • Psychosomatické obtíže - přetrvávající fyzické či psychické obtíže a nepohodlí bez objektivního nálezu

 • Témata krize, strachu, úzkosti, depresivního ladění, prožitého traumatu, atd.

 • Pracovní témata - opakující se neúspěchy či vybírání nevhodných byznys partnerů, neschopnost prosadit se, mít přirozenou autoritu, pocit nedostatečného ocenění, nejistoty, aj.

 • Finanční témata - opakující se finanční ztráty, časté velké odlivy peněz, stálé nevycházení s penězi, zablokovaný finanční tok, atd.

 • Oblast sebepřesahu.

 
 
S kým nepracuji:
 • S diagnostikovanými psychiatrickými pacienty v akutních fázích onemocnění bez stabilizace psychofarmaky - zde doporučuji nejprve navštívit psychiatra k nastavení optimální medikace a také klinického psychologa.

 • S nediagnostikovanými pacienty s podezřením na psychiatrickou diagnózou.

 • Zásadně také nepřijímám pacienty s psychotickými poruchami, schizoafektivními poruchami, schizofrenií, apod.

 • Nepracuji také s lidmi závislými na užívání psychoaktivních látek - alkohol, drogy - zde doporučuji vyhledat adiktologickou ambulanci.

 • U ostatních (nelátkových) závislostí poskytuji pouze podpůrnou péči.

 • U dětí a mladistvým do 18 let nepoužívám některé metody práce.

 • Samostatně nepracuji s dětmi do 11 let věku, pouze sezení pro rodiče.

 • Neposkytuji rodinná sezení, vždy pouze samostatně jeden rodič nebo samostatně dítě (věk 12+).

 
 

Co od Vás v rámci spolupráce očekávám:

 • spolehlivost (dodržování termínů a podmínek spolupráce)

 • zodpovědný přístup

 • transparentnost

 • proaktivitu (chce-li klient, aby mu sezení něco dávala, je potřeba, aby do nich sám něco vkládal a nečekal, že to udělá druhý za něj, jen přijít a sednout si bohužel opravdu nestačí - zajímejte se, klaďte otázky, jste totiž rovnocenným spolutvůrcem našich sezení)

 
 

Co od psychologa lze a co nelze očekávat v rámci sezení:

 

Co NE:

 • ne, nevyřeší Vaší situaci za Vás
 • ne, nedá Vám instantní rady a návody na šťastný život
 • ne, nevymyslí za Vás řešení Vaší situace
 • ne, nebude Vás potvrzovat v roli oběti
 • ne, nebude Vám říkat, co máte dělat a jak se máte rozhodnout
 • ne, nezachrání Váše vztahy za Vás
 • ne, nedá Vám návody, jak druhé manipulovat k tomu, aby se chovali, jak vy chcete
 

Co ANO:

 • ano, umožní Vám nahlédnout Vaší situaci z různých úhlů
 • ano, podpoří Vás v přebírání zodpovědosti za Váš život zpět do Vašich rukou
 • ano, provede Vás emočními procesy, které Vás na Vaší cestě sama k sobě potkají
 • ano, bude Vám aktivně naslouchat
 • ano, pomůže Vám lépe se zorientovat ve vlastním prožívání a v okolnostech Vašeho života
 • ano, pomůže Vám pochopit vztahovou dynamiku, ve které se nacházíte
 • ano, umožní Vám nahlédnout Vaše emočními zranění a naučit se s nimi pracovat
 • ano, pomůže Vám lépe zpracovávat Vaše emoce
 • ano, podpoří Vás ve Vaší cestě sama k sobě, k vlastnímu autentickému prožívání
 • ano, povede Vás k uvědomění vlastních hranic, k přiblížení se tomu, kým ve svém nitru jste
 • ano, pomůže Vám najít k sobě větší laskavost a soucitnost
 • ano, pomůže Vám zesílit a postupně přijmout sama sebe
 • ano, podpoří Vás ve Vašem růstu
 • ........ všechno toto má totiž dalekosáhlý přesah do mnoha dalších oblastí Vašeho života, začít je však potřeba nejprve právě u sebe samého