S čím Vám mohu pomoci:

 • Oblast mezilidských a partnerských vztahů - neshody, problematická komunikace, strach či neschopnost navazovat vztahy, opakované navazování problematických vztahů, témata žárlivosti, nevěry, opuštění, rozchodů či ztráty partnera, atd.

 • Oblast rodinných vztahů - problematický vztah rodič - dítě či problematické chování dospívajících dětí, narušená komunikace, témata ztráty rodinného příslušníka, potratu či vážného onemocnění v rodině, atd.

 • Podpora a pomoc pro blízké osoby pacientů s psychiatrickým onemocněním, poruchami osobnosti, atd.

 • Vztah sama k sobě - témata sebevědomí, sebehodnoty, sebeprosazení, vztah ke svému tělu, poruchy příjmu potravy, problematika sebepoškozování a jiné

 • Psychosomatické obtíže - přetrvávající fyzické či psychické obtíže a nepohodlí bez objektivního nálezu

 • Témata krize, strachu, úzkosti, depresivního ladění, prožitého traumatu, atd.

 • Pracovní témata - opakující se neúspěchy či vybírání nevhodných byznys partnerů, neschopnost prosadit se, mít přirozenou autoritu, pocit nedostatečného ocenění, nejistoty, aj.

 • Finanční témata - opakující se finanční ztráty, časté velké odlivy peněz, stálé nevycházení s penězi, zablokovaný finanční tok, atd.

 • Oblast sebepřesahu.

 
 
S kým nepracuji:
 • S diagnostikovanými psychiatrickými pacienty v akutních fázích onemocnění bez stabilizace psychofarmaky - zde doporučuji nejprve navštívit psychiatra k nastavení optimální medikace.

 • S nediagnostikovanými pacienty s podezřením na psychiatrickou diagnózou.

 • Zásadně také nepřijímám pacienty s psychotickými poruchami, schizoafektivními poruchami, schizofrenií, apod.

 • Nepracuji také s lidmi závislými na užívání psychoaktivních látek - alkohol, drogy - zde doporučuji vyhledat adiktologickou ambulanci.

 • U ostatních závislostí poskytuji pouze podpůrnou péči.

 • U dětí a mladistvým do 18 let nepoužívám některé metody práce.

 • Samostatně nepracuji s dětmi do 10 let věku, pouze sezení pro rodiče.