Podmínky spolupráce a souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Vyhrazuji si právo kdykoli upravovat ceník. Aktuálně platný ceník a podmínky najdete výhradně na stránkách www.cestouduse.cz. 

Nespolupracuji se zdravotními pojišťovnami, veškeré služby jsou plně hrazeny ze strany klienta.

 

Platby

Termín prvního sezení si klient pro svou osobu zablokuje zasláním přihlášky přes objednávací formulář (ten se nachází v dolní části na stránce: www.cestouduse.cz/cenik-sluzeb), na e-mailu l.burianova@senam.cz, či na tel. čísle 607239935 a uhrazením nevratné zálohy bezprostředně (tedy obratem) od objednání na účet č. 208058375/0600 nebo 670100-2216368815/6210, pokud není domluveno jinak. Termín, který je rezervován přes objednávací formulář či jiným působem, se pro klienta stává závazným ve smyslu úhrady zálohy (v případě potřeby je však možné změnit datum a čas sezení). Takto blokovaný termín již nemůže být využit jiným klientem, záloha tak slouží jako garance prvního termínu. Na začátku prvního setkánní klient uhratí plnou výši sezení v hotovosti a záloha ve výši 500,- Kč (popřípadě 800,- Kč) zůstává v rezervě. Záloha se hradí pouze jednou a zůstává po celou dobu spolupráce, poslední shrnující sezení, které záloha částečně kryje, je pak sníženo o její výši. Pokud nejde o jednorázovou konzultaci, pak záloha slouží výhradně k pokrytí části shrnujícího sezení a není možné ji klientem využít k jiným účelům př. doplatek přesčasu sezení, úhradu sezení, na které se klient bez včasné omluvy nedostavil, apod.


Více zde: https://www.cestouduse.cz/cenik-sluzeb/

 

Platby online sezení

Podmínky plateb jsou stejné jako u předchozího bohu, viz výše. V případě předpokládané dlouhodobější spolupráce je platba první online konzultace navýšena o částku zálohy, o kterou bude na konci spolupráce sníženo závěrečné shrnující sezení.


Více zde: https://www.cestouduse.cz/cenik-sluzeb/

 

 

Navýšení základního časového rámce sezení

Pokud je potřeba a je k dispozici časový prostor, pak je možné čas sezení navýšit, za každou započatou půl hodinu účtuji 400,- Kč navíc ke standardní platbě.

 

Storno podmínky a ukončení poradenského procesu

První konzultace:

Stornovat termín prvního sezení je možné, avšak je nutné tak učinit alespoň 72 h. předem. 

Pokud nedojde k řádnému zrušení (minimálně 72 h. předem) prvního termínu, nebo se klient na sezení bez včasné omluvy nedostaví a termín nepřeobjedná, pak je povinen uhradit tento termín v plné výši, neboť je pro klienta závazný. Doplatek do plné výše sezení se odečte od zaslané zálohy, případně bude naúčtován při následující návštěvě. V případě potřeby lze ale jakýkoli domluvený termín přeobjednat na náhradní, je však třeba termín přeobjednat alespoň 72 h. před původně domluvenou schůzkou, v takovém případě záloha klientovi nepropadne.

 

Pokud se klient  z jakéhokoli důvodu nemůže dostavit na sezení na smluvený čas, či pokud má zpoždění, pak je povinen mi tuto skutečnost neprodleně oznámit a termín přeobjednat. Bez ohlášeného zpoždění na klienta čekám 15 minut, pokud se ani tak nedostaví, považuji sezení za proběhlé a klient je povinen uhradit jej v plné výši. Prosím proto o dochvilnost, vzhledem k časové vytíženosti obvykle není možné sezení nastavovat o zameškaný čas.

 

 

Ukončení spolupráce

Pokud se nejedná o jednorázovou intervenci (jednu konzultaci), pak je poradenský proces vždy  závazně dokončen po vzájemné dohodě formou shrnujícího sezení, zde již klient doplácí hodnotu sezení sníženou o zálohu, kterou měl v rezervě. Zálohou uhrazenou na počátku spolupráce si tak klient předplácí část závěrečného sezení, pokud jej neabsolvuje, pak je záloha brána jako storno poplatek bez nároku na vrácení. V případě předčasného ukončení spolupráce klientem, které neplyne ze vzájemné dohody o ukončení a absolvovaného shrnujícího sezení, popřípadě kdy klient ignoruje nastavená doporučení, nepřebírám zodpovědnost za důsledky tohoto rozhodnutí.

 

Nezletilí a mladiství klienti

Nezletilé děti přijímáme pouze v doprovodu zákonného zástupce a s jeho písemným souhlasem, který vyplníme na místě. S dětmi do 10 let nepracuji samostatně vůbec, pouze za přítomnosti zákonného zástupce a s písemným souhlasem zákonného zástupce, jde tedy o rodinné sezení a tímto způsobem je i honorováno.

S dětmi od 10 do 15 let  pracuji již samostatně, přicházejí však v doprovodu zákonného zástupce, který si je na konci setkání též vyzvedne, není-li doluveno jinak.

Mladiství od 15 do 18 let mohou přijít bez doprovodu zákonného zástupce, nutno však mít podepsaný informovaný souhlas (zašlu e-mailem případně předám osobně) od zákonného zástupce, výjimkou je poskytnutí jednorázové (krizové) intervence.

 

Semináře - platby a storno podmínky

Platbu za seminář zájemci o účast hradí obratem od přihlášení, a to v plné výši předem na účet. Přihlásit se na plánované semináře je možné prostřednictvím přihlašovacího formuláře či e-mailu ihned po vypsání termínů.

Platba za seberozvojové semináře je vratná pouze v případně nerealizace pro nenaplnění kapacity či nemoc lektora a vrací se do 15 pracovních dnů od vypsaného termínu (po dohodě je také možné zálohu převést na nejbližší náhradní termín semináře, který bude vypsán), v jiném případě je záloha brána jako storno poplatek. Je však možné za sebe najít náhradu, aby nedošlo k propadnutí platby.

Nárok účastnit se semináře zájemci vzniká na základě odeslané přihlášky přes přihlašovací formulář či e-mailem a uhrazením ceny semináře. Přihláška je závazná, jejím odesláním zájemce dává najevo svůj souhlas se všemi podmínkami spolupráce a se zpracováním osobních údajů (viz níže) a zároveň se zavazuje uhradit platbu na seminář obratem, nebude-li dohodou stanoveno jinak. 

 

Objednání:

Objednávat se můžete přímo přes přihlašovací formulář v případě seminářů i individuálních sezení, pro případ Vašich dotazů je také možné využít e-mail: l.burianova@seznam.cz nebo telefon +420 607 239 935.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

Díky udělení tohoto souhlasu Vám budeme moci nabídnout služby šité na míru Vašim potřebám. 

 

Souhlas se zpracováváním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení
Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. 

Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním tohoto formuláře (viz níže) spolu s údaji v něm uvedenými souhlasím se zpracováním osobních údajů poskytnutých mojí osobou a jejich zařazením po dobu neurčitou do databáze zájemců o seberozvojové akce. Databáze je ve vlastnictví: Mgr. Lenka Burianové, IČO 02685019 . Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno, příjmení, titul, fakturační adresu, datum narození, RČ, IČ, DIČ, telefonní a e-mailové spojení. Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým jsem jej udělil.

Zároveň beru na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že některé služby nebude možné nabídnout na míru mým potřebám. 

 

Prohlášení zájemce o seberozvojové služby (konzultace, terapie, semináře, školení, atd.):

Potvrzuji, že veškeré údaje mnou poskytnuté jsou pravdivé. Beru na vědomí, že shora uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (e-mail), a to s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze. Vlastník databáze prohlašuje, že poskytnuté údaje budou použity pouze pro vlastní marketingové účely. Další informace je možné získat na l.burianova@seznam.cz nebo telefonicky na 607 239 935.

 

Podmínky účasti na seberozvojových seminářích vedených Mgr. Lenkou Burianovou (dále "lektor"):

Účast na semináři je dobrovolná. Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Před účastí na semináři doporučujeme informovat vašeho ošetřujícího lékaře.

Účastník je v celém průběhu semináře za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven jisté míře fyzického, psychického, či emocionálního zatížení.

Nárok na účast na semináři vzniká po plném uhrazení ceny semináře. Právem lektora je odeslat účastníka ze semináře, uzná-li to za vhodné – např. pro nevhodné chování k ostatním účastníkům či k lektorovi, popřípadě vyjde-li najevo, že účastník zamlčel důležité informace o svém zdravotním či psychickém stavu, poplatek za seminář v takovém případě není vratný. Účastník může také kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za seminář nevrací. 

Účastník semináře se zavazuje k dodržování důvěrnosti informací – nevynáší informace o dalších účastnících směrem ven. Účastník se také zavazuje, že veškeré informace, které na semináři načerpal, bude využívat pouze pro svůj osobní rozvoj. Je výslovně zakázáno využívat tyto informace pro vlastní marketingové účely, a to pod sankcí 5000,- Kč, neboť se jedná o naše know-how.

 

Odesláním přihlašovacího formuláře (týká se všech formulářů umístěných na www.cestouduse.cz), či odesláním objednávky mailem (popřípadě realizovanou telefonickou domluvou) účastník stvrzuje, že se s výše uvedenými informacemi seznámil, rozumí jim a podmínky spolupráce plně akceptuje a zároveň souhlasí se zpracováním osobních údajů (GDPR).

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: