Podmínky spolupráce a souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Vyhrazuji si právo kdykoli upravovat ceník. Aktuálně platný ceník, podmínky a nabízené služby najdete výhradně na stránkách www.cestouduse.cz. Nespolupracuji se zdravotními pojišťovnami, veškeré služby jsou plně hrazeny ze strany klienta.

 

Platby

Termín prvního sezení si klient zablokuje zasláním přihlášky buď přes objednávací formulář, nebo na e-mailu lenka.burianova@cestouduse.cz, či na tel. čísle 607239935 a uhrazením jistiny bezprostředně od objednání na účet (viz kontakt). Takto blokovaný termín již nemůže být využit jiným klientem. Pokud se nejedná o jednorázovou intervenci, pak na konci prvního setkání klient uhradí plnou výši sezení v hotovosti a jistina zůstává jako úhrada posledního setkání, které je pro klienta závazné.

Další hotovostní/online platby již probíhají vždy na počátku každého dalšího sezení. Při jednorázové konzultaci slouží jistina jako platba sezení a klient tak již nic nedoplácí.

 
 

Přeobjednání termínu, storno podmínky a ukončení spolupráce

 

Časová dotace základního rámce sezení je 50 minut přímé práce s klientem, v případě nenaplnění tohoto rámce se uhrazená částka za sezení nekrátí. 

 

Změna termínu: 

Ze závažných důvodů je možné přeobjednat termín domluveného sezení, avšak je nutné tak učinit alespoň 72 h. předem. V případě přesáhnutí této lhůty je vždy (nemoc není výjimkou) nutné termín uhradit s možností jej realizovat v domluvený čas jakoukoli jinou formou (telefonicky, online). Doplatek bude naúčtován neprodleně od oznámení takové skutečnosti a klient je povinen jej uhradit okamžitým příkazem. Na jiné než závažné důvody žádosti o přeobjednání termínu nemohu brát z kapacitních důvodů zřetel. Všechny domluvené termíny jsou pro klienta závazné. 

 

Zpoždění/nedostavení se na termín:

V případě zpoždění je klient povinen mi tuto skutečnost neprodleně oznámit ještě před započetím jeho termínu, a to formou SMS na tel. číslo 607239935. Bez ohlášeného zpoždění (sms formou) na klienta nečekám, pokud se tedy nedostaví na smluvený čas, považuji sezení za proběhlé s povinností úhrady. V případě, že se klient na sezení vůbec nedostaví a ani obratem nereaguje na mé vyzvání (SMS), pak s okamžitou platností a bez náhrady s klientem automaticky ukončuji spolupráci, uhrazená jistina propadá a dále je klient povinen uhradit všechny své nasmlouvané termíny. Prosím proto o dochvilnost, případně včasnou omluvu při možném zpoždění. Zpětné omluvy již neberu na zřetel.

 

Ukončení spolupráce:

Naše spolupráce je vždy závazně dokončena po vzájemné dohodě formou shrnujícího sezení, které se klient zavazuje absolvovat nejpozději do třiceti dnů od posledního realizovaného setkání. Závěrečné sezení je hrazeno jistinou, kterou klient na počátku spolupráce uhradil. Pokud toto sezení neabsolvuje nebo si jej nezajistí do výše stanovené lhůty (i kdyby to mělo být jeho první a současně jediné sezení), pak jistina bez nároku na uplatnění nebo vrácení propadá. Jistina tedy není vratná, nelze ji (ani případné další dopředné platby) žádat zpět, a to ani ve chvíli, kdy se klient nakonec rozhodne služeb nevyužít vůbec či jejich čerpání přerušit v průběhu spolupráce, neboť blokoval jeden či více termínů, které mohly být využity novými zájemci. V takovém případě dojde k porušení podmínek spolupráce ze strany klienta a veškeré platby pak propadají jako kompenzece za ušlý zisk. 

 

Uplatnění jistiny:

Jistinu lze využít pouze jako platbu posledního shrnujícího sezení, i kdyby to mělo být sezení jediné (jednorázové), což ale musí být klientem jasně určeno hned v zaslané objednávce, tedy ještě před uzavřením oboustranné dohody o dlouhodobé spolupráci a stanovením termínů setkávání. Všechny domluvené termíny (i jejich počet) jsou pro klienta závazné. Není možné svévolně snižovat ani zvyšovat počet termínů bez souhlasu konzultanta. V případě jednostranného zrušení spolupráce klientem bez předešlé dohody s konzultantem, absolvování všech domluvených termínů a absolvování závěrečného sezení, čímž dojde k porušení podmínek spolupráce, nebo v případě zrušení spolupráce konzultantem pro klientovo závažné porušení podmínek spolupráce (např. pro hruhé chování, vynášení informací ze sezení, neuhrazení termínu zrušeného méně než 72h. předem či nedostavení se bez omluvy na termín) je klient povinen všechny své následné termíny uhradit v plné výši jednorázovou platbou jako kompenzaci ušlého zisku a současně dochází k propadnutí jistiny.

Termín posledního shrnujícího sezení je vždy dopředně stanoven nad rámec domluvených termínů a v žádném případě není možné jej ustanovovat klientem zpětně a žádat vratku jistiny (bez ohledu na lhůtu, v jaké je mi tato skutečnost oznámena). Chráním tím sebe a své klienty před nezodpovědným blokováním a následným rušením již tak nedostatkových termínů, které mohly být využity těmi, kdo o pomoc skutečně stojí.

 

V případě, že klient začne docházet na individuální sezení, pak spolupráci také zakončuje individuálním sezením, i kdyby v průběhu absolvoval několik sezení párových.

Pokud se klient během sezení chová jakkoliv nevhodně (urážky, slovní agrese, apod.) nebo na sezení dorazí pod vlivem omamných látek, jsem oprávněna jej vykázat a s okamžitou platností s ním rozvázat spolupráci, a to bez nároku na vrácení jistiny a platby jím uhrazeného sezení. Dále je povinen uhradit v plné výši všechna následná sezení, která si domluvil, a to v jedné platbě.

 

Zvýhodněný balíček - individuální sezení

Nově je možné zakoupit i zvýhodněný balíček pro individuální využití. Balíček funguje jako jeden komplexní produkt, není tedy možné jej jakkoli krátit co do uhrazeného rozsahu a hodnoty. Pro navýšení je možné zakoupit balíček opakovaně. Od čerpání služby je možné odstoupit v zákonné lhůtě do 14 dnů od zakoupení balíčku, a to bez udání důvodu, pokud ještě nedošlo k čerpání alespoň 1. sezení. V takovém případě se platba vrací celá na účet do 14 dnů od oznámení o nevyužití služby. 

 

Reklamace

Klient je oprávněn kdykoli během sezení vyjádřit nesouhlas či požádat o změnu přístupu ke své osobě, pokud to bude možné a účelné, ráda této žádosti vyhovím. Na jakékoliv stížnosti vyslovené mimo rámec sezení či dokonce třetími stranami nemohu pro neobjektivitu a irelevanci takové situace brát zřetel.

 

Prosím o dodržování všech podmínek spolupráce. Jsem si vědoma, že život může přinést různé situace, avšak porušení výše uvedených podmínek je pro mě relevantním důvodem k okamžitému rozvázání spolupráce.

 

Kazuistiky mohou být v upravené podobě (bez identifikačních údajů) použity pro práci s dalšími klienty.

Zasláním objednávky jakoukoli formou (e-mail, tel., formulář) se klient zavazuje k bezprostřední úhradě jistiny a stvrzuje, že se seznámil se všemi podmínkami spolupráce, rozumí jim a plně je akceptuje. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semináře - platby a storno podmínky

Platbu za seminář zájemci o účast hradí obratem od přihlášení, a to v plné výši předem na účet. Přihlásit se na plánované semináře je možné prostřednictvím přihlašovacího formuláře či e-mailu ihned po vypsání termínů.

Platba za seberozvojové semináře je vratná pouze v případně nerealizace pro nenaplnění kapacity či nemoc lektora a vrací se do 14 pracovních dnů od vypsaného termínu (po dohodě je také možné zálohu převést na nejbližší náhradní termín semináře, který bude vypsán), v jiném případě je záloha brána jako storno poplatek. Je však možné za sebe najít náhradu, aby nedošlo k propadnutí platby.

Nárok účastnit se semináře zájemci vzniká na základě odeslané přihlášky přes přihlašovací formulář či e-mailem a uhrazením ceny semináře. Přihláška je závazná, jejím odesláním zájemce dává najevo svůj souhlas se všemi podmínkami spolupráce a se zpracováním osobních údajů (viz níže) a zároveň se zavazuje uhradit platbu na seminář obratem.

 

Objednání:

Objednávat se můžete přímo přes přihlašovací formulář v případě seminářů i individuálních sezení, pro případ Vašich dotazů je také možné využít e-mail: l.burianova@seznam.cz nebo telefon +420 607 239 935.

 

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

Díky udělení tohoto souhlasu Vám budeme moci nabídnout služby šité na míru Vašim potřebám. 

 

Souhlas se zpracováváním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení
Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. 

Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním tohoto formuláře (viz níže) spolu s údaji v něm uvedenými souhlasím se zpracováním osobních údajů poskytnutých mojí osobou a jejich zařazením po dobu neurčitou do databáze zájemců o seberozvojové akce. Databáze je ve vlastnictví: Mgr. Lenka Burianové, IČO 02685019 . Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno, příjmení, titul, fakturační adresu, datum narození, RČ, IČ, DIČ, telefonní a e-mailové spojení. Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým jsem jej udělil.

Zároveň beru na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že některé služby nebude možné nabídnout na míru mým potřebám. 

 

Prohlášení zájemce o seberozvojové služby (konzultace, semináře, školení, atd.):

Potvrzuji, že veškeré údaje mnou poskytnuté jsou pravdivé. Beru na vědomí, že shora uvedený souhlas může být odvolán pouze písemnou formou (e-mail), a to s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze. Vlastník databáze prohlašuje, že poskytnuté údaje budou použity pouze pro vlastní marketingové účely. Další informace je možné získat na l.burianova@seznam.cz nebo telefonicky na 607 239 935.

 

Podmínky účasti na seberozvojových seminářích vedených Mgr. Lenkou Burianovou (dále "lektor"):

Účast na semináři je dobrovolná. Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Před účastí na semináři doporučujeme informovat vašeho ošetřujícího lékaře.

Účastník je v celém průběhu semináře za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven jisté míře fyzického, psychického, či emocionálního zatížení.

Nárok na účast na semináři vzniká po plném uhrazení ceny semináře. Právem lektora je odeslat účastníka ze semináře, uzná-li to za vhodné – např. pro nevhodné chování k ostatním účastníkům či k lektorovi, popřípadě vyjde-li najevo, že účastník zamlčel důležité informace o svém zdravotním či psychickém stavu, poplatek za seminář v takovém případě není vratný. Účastník může také kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za seminář nevrací. 

Účastník semináře se zavazuje k dodržování důvěrnosti informací – nevynáší informace o dalších účastnících směrem ven. Účastník se také zavazuje, že veškeré informace, které na semináři načerpal, bude využívat pouze pro svůj osobní rozvoj. Je výslovně zakázáno využívat tyto informace pro vlastní marketingové účely, a to pod sankcí 5000,- Kč.

 

Odesláním objednávkového formuláře, či odesláním objednávky mailem (popřípadě realizovanou telefonickou domluvou) účastník stvrzuje, že se s výše uvedenými informacemi seznámil, rozumí jim a podmínky spolupráce plně akceptuje a zároveň souhlasí se zpracováním osobních údajů (GDPR).